Dokumenti

Biedrības KPK "Tilts" statūti šeit

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

Biedrības nosaukums ir Biedrība KPK „Tilts”, turpmāk tekstā -Biedrība.

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi un uzdevumi ir:

2.1.1. Popularizēt veselīgu, kristīgās vērtībās balstītu un videi draudzīgu dzīvesveidu;

2.1.2. Sekmēt cilvēku motivāciju, lai mīlestības morāles normas kļūst par paradumu ģimenēs un izpaužas arī dzīvesveidā;

2.1.3. Sekmēt paaudžu tradīciju pārmantošanu, kultūrizglītību un atbalstīt iedzīvotāju patriotismu;

2.1.4. Sekmēt sabiedrības psihosociālu atveseļošanu, rehabilitāciju, sniedzot tai zināšanas un prasmes, morālu un materiālu atbalstu;

2.1.5. Izglītot un atbalstīt bērnus, jauniešus un pieaugušos sevis izzināšanas, pašattīstības un karjeras ceļā;

2.1.6. Stiprināt ģimenes atbildības izpratni un veidot ģimenes kā vērtības apziņu sabiedrībā;

2.1.7. Veicināt sociālās riska grupas bērnu un ģimeņu integrāciju sabiedrībā;

2.1.8. Veicināt izpratni par dzīves kvalitātes paaugstināšanas iespējām, veicot preventīvo darbu dažādās sociālajās un interešu grupās;

2.1.9. Rosināt cilvēkus uz radošām darbībām, interešu izkopšanu, pašnoteikšanās brīvību;

2.1.10. Veicināt sadarbību ar Latvijas pašvaldību un valsts institūcijām, Latvijas un citu valstu sabiedriskajām organizācijām.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā vai mutiski paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, regulāri informēt par savas adreses vai citas kontaktinformācijas izmaiņām;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Biedrības struktūrvienības:

6.1.1. Sociālās rehabilitācijas institūcija Jēkabpilī;

6.1.2. Pieaugušo neformālās izglītības iestāde ar darbības vietām Daugavpilī un Jēkabpilī.

6.2. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības pakalpojuma apraksts un/vai nolikums.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz valdes rīcībā esošo biedra elektroniskā pasta adresi.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Biedru sapulces lēmums par biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes vadītāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.5. Atlīdzība par valdes locekļu un biedrības vadītāja veiktajiem pienākumiem netiek maksāta, minētās personas savus pienākumus veic brīvprātīgi.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda

10. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, tās lielumu nosaka gadskārtējā kopsapulcē, kā arī vienu reizi iestājoties biedrībā maksā iestāšanās naudu, tās lielumu nosaka gadskārtējā kopsapulcē.

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji: ______________________ /I.Zarkeviča/

(paraksts)

______________________ /D.Strause/

(paraksts)

______________________ /L. Malceniece/

(paraksts)

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Jēkabpilī, 2019. gada 7. oktobrī.


Biedrības KPK "Tilts" gada pārskats 2019

Iesniegums par iestāšanos biedrībā

2_iesnieguma_paraugs_biedribai_Tilts.doc

Biedrības KPK "Tilts" gada pārskats 2019

GP-2019-KPK-T.pdf

Gada pārskata 2019 vadības ziņojums šeit

Saskaņā ar Ministru kabineta

2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808

Valsts ieņēmumu dienesta _Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils teritoriālā iestāde

(pēc organizācijas atrašanās vietas)

Ziņojums

pie 2019. gada pārskata

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese

Biedrība KPK „Tilts” Zaļā iela 16, Jēkabpils, LV-5201

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008074351, datums 2003.gada 22.aprīlis

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)

Zarkeviča Inita, 270270-11149 – 18.08.2005. /pārvēlēta 07.10.2019 uz 7 gadiem

Malceniece Laila, 111268 - 11161 – 18.08.2005. /pārvēlēta 07.10.2019 uz 7 gadiem

Strause Diāna, 220263 - 11163 – 07.10.2019 uz 7 gadiem

4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm

Tāpat ,kā iepriekšējos gados galvenais organizācijas darbības un aktivitāšu nodrošinājums ir dalība projektu konkursos un projektu aktivitātes, kā arī tiek veiktas sarunas, lai piesaistītu finansējumu biedrības programmu realizācijai no pašvaldībām. Sadarbība izveidojusies ar Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils novada, Krustpils novada, Pļaviņu novada, Kokneses novada, Neretas pašvaldībām. Jēkabpilī biedrība turpina nodrošina ESF projekta „Veiksmīga ģimene Zemgales attīstībai” ilgtspējību organizējot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un sniedzot pakalpojumus atbilstoši projekta līgumam grupās un individuāli

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (Projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros nodrošināja veselīga dzīvesveida dienas nometnes bērniem 2017/2018.g .Pasākuma-darbnīcu “Kāpēc, tāpēc!?” projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projekta identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001).

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (Projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros Slimību profilakses pasākuma “Psihologa vadītu atbalsta grupu organizēšana” organizēšana un nodrošināšana 2019.gadam (Projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049). Projekta "Dzīvo vesels Neretas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/034 ietvaros “Psihologa vadītu atbalsta grupu vadīšana”; projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/012 Vecāku atbalsta grupas nodarbību vadīšana un organizēšana Krustpils novadā

Projekta “Atver sirdi Zemgalē”, Nr. 9.2.2.1./15/1/001.- psihologa konsultācijas bērniem ar invaliditāti (Jēkabpils novadā), Atbalsta personu atbalsta grupu vadīšana (Koknese, Pļaviņu, Līvānu novados) Projektā “PROTI un DARI” Nr.8.3.3.0/15/I/001- psihologa pakalpojumu sniegšana Jēkabpils un Pļaviņu novada jauniešiem.

Plānots 2020.gadā sniegt projektu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, Ziedot.lv, SIF un citos pieejamos fondos.

6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

__Pārskata periodā ieņēmumi no projektu realizācijām, pakalpojumu sniegšanai sociālās rehabilitācijas un atbalsta pasākumu jomā sastāda 13650,16EUR, ieņēmumi no pašvaldībām pārskata periodā sniegšanai sociālās rehabilitācijas un atbalsta pasākumu jomā sastāda 33154.07EUR projektu realizācijai un biedru nauda 60EUR, saimnieciskiem un projektu izdevumiem ir 47168,67EUR.

Saņemtās dotācijas 33154,07 EUR apmērā ir projektu līdzekļi, ko izsludinājušas dažādas pašvaldības un budžeta iestādes, kā Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Cesvaines novada pašvaldība, Daugavpils novada dome, Daugavpils izglītības pārvalde, Ērgļu novada pašvaldība, Pļaviņu novada dome. Citi ieņēmumi 13650,16 EUR – saņemti līdzekļi piedaloties izsludinātos konkursos un iepirkumos, kā Nodibinājums Sociālo pakalpojumu aģentūra, Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, SIA Dauseb, Jēkabpils NVO resursu centrs, MĀCĪBU CENTRS MKB SIA. Saņemtie līdzekļi izlietoti darba samaksai speciālistiem, materiālu iegādei, pakalpojumu segšanai, lai varētu realizēt projektus, apmācības un sniegt pakalpojumus Tas sastāda Gada pārskata pozīcijās Algas 7306 EUR, Darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumi 1245 EUR, Citi izdevumi 23225 EUR, materiālu izdevumi 14417 EUR.

Kā brīvprātīgie, biedrības telpās Dambja ielā 10, Jēkabpilī un Mazajā Dārza ielā 1, Daugavpilī nodarbinātas 8 personas –3 psihologi, 1 sociālais pedagogs, 1 biroja asistents, 1 seniora grupas asistents un 1 grāmatvedis. 5 personas nodarbinātas Jēkabpilī 331 stundas un 2 personas gan Jēkabpilī 252 stundas, gan Daugavpilī 148stundas. 2019.gadā brīvprātīgie kopā nostrādāja 731 stundu. Nozīmīgākie pasākumi, kur piedalījās brīvprātīgie - Slimību profilakses pasākuma “Psihologa vadītu atbalsta grupu organizēšana” organizēšana, SPA Ārpusģimenes atbalsta centru Daugavpils psihoterapeitisku pakalpojumu sniegšana, Psihologa pakalpojumu sniegšana sociālā dienesta klientiem.

6.1. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums)

Biedrības grāmatvedības datorprogrammu Kentaurs Express nolietojums 2019.gadā ir 0 EUR, pārējo pamatlīdzekļu nolietojums ir 975 EUR___

7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu)

__nav___________________________________________________________________

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 6134 EUR, uz gada beigām 7550 EUR__

7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem

_Aprēķinātā ieņēmumu un izdevumu starpība 304 EUR___________________________

7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums

__nav___________________________________________________________________

8. Informācija par nodokļiem un nodevām

8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem

Projektu ietvaros 2019.gadā samaksāts 1294,57 EUR iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas 1681,28 EUR

8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm

nav_______________________________________________________________________

8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju

nav_______________________________________________________________________

8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvo­jumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu

nav_______________________________________________________________________

8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā

nav_______________________________________________________________________

8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma

Darba samaksa 7306 EUR par 10 darbiniekiem dažādos projektos______________________

9. Informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem ieņēmumiem

Saimnieciskajā darbībā saņemti 0 EUR

Atbildīgā persona INITA ZARKEVIČA _________________

Biedrības KPK "Tilts" gada pārskats 2018

GP_2018.pdf

Gada pārskata 2018 vadības ziņojums šeit

Saskaņā ar Ministru kabineta

2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808

Valsts ieņēmumu dienesta _Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils teritoriālā iestāde

(pēc organizācijas atrašanās vietas)

Ziņojums

pie 2018. gada pārskata

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese

Biedrība Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” Dambja 10, Jēkabpils, LV-5201

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008074351, datums 2003.gada 22.aprīlis

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)

Zarkeviča Inita, 270270-11149 – 18.08.2005. /pārvēlēta 20.11.2012 uz 7 gadiem

Putniņa Skaidra, 251152-11176 – 18.08.2005. /pārvēlēta 20.11.2012 uz 7 gadiem

Malceniece Laila, 111268 - 11161 – 18.08.2005. /pārvēlēta 20.11.2012 uz 7 gadiem

4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm

Tāpat ,kā iepriekšējos gados galvenais organizācijas darbības un aktivitāšu nodrošinājums ir dalība projektu konkursos un projektu aktivitātes, kā arī tiek veiktas sarunas, lai piesaistītu finansējumu biedrības programmu realizācijai no pašvaldībām. Biedrības struktūrvienība Daugavpilī, atbilstoši līgumam nodrošina ESF projekta „Stabila ģimene Latgalē” ilgtspējību organizējot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un sniedzot pakalpojumus atbilstoši projekta līgumam grupās un individuāli, tāpat arī Jēkabpilī biedrība nodrošina ESF projekta „Veiksmīģa ģimene Zemgales attīstībai” ilgtspējību.

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (Projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros nodrošināja veselīga dzīvesveida dienas nometnes bērniem 2017/2018.g .Pasākuma-darbnīcu “Kāpēc, tāpēc!?” projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projekta identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001).

Slimību profilakses pasākuma “Psihologa vadītu atbalsta grupu organizēšana” organizēšana un nodrošināšana 2018.gadam (Projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) .

Plānots 2019.gadā sniegt projektu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai.

6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

__Pārskata periodā ieņēmumi no projektu realizācijām, pakalpojumu sniegšanai sociālās rehabilitācijas un atbalsta pasākumu jomā, kā arī ziedojumi sastāda 49668EUR, pārskata periodā projektu realizācijai, saimnieciskiem izdevumiem ir 52110EUR.

Saņemtās dotācijas 32955 EUR apmērā ir projektu līdzekļi, ko izsludinājušas dažādas pašvaldības un budžeta iestādes, kā Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Cesvaines novada pašvaldība, Daugavpils novada dome, Daugavpils izglītības pārvalde, Ērgļu novada pašvaldība, Ilūkstes novada pašvaldība. Lielākie projekti - Īstenots nodarbību cikls “Mērķu sasniegšana”, nodrošinātas apmācības programmā speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, noorganizēta Starptautiskajai ģimenes dienai veltītā konference "Kam pieder laiks?", realizēts pasākums-darbnīca “Kāpēc, tāpēc!?” projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, organizēta veselīga dzīvesveida dienas nometne bērniem “Veselības bode!”, projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī", veselīga dzīvesveida dienas nometne bērniem “Veselā miesā, vesels gars!”, projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī", projekts "Kam pieder laiks?", projekts “Vakarēšana, organizētas vecāku atbalsta grupas un vadītas projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem", vadītas nodarbības Projekta tēmā “Garīgā (psihiskā) veselība”, pasākuma “Nodarbības “Ceļvedis audzinot pusaudzi””, īstenots izglītojošs un praktisks nodarbību cikls “Es – sava dzīves ceļa veidotājs!”, Interaktīvas nodarbības psihoemocinālā klimata uzlabošanai skolās”, veikts Slimību profilakses pasākums “Psihologa vadītu atbalsta grupu organizēšana”. Citi ieņēmumi 16046 EUR – saņemti līdzekļi piedaloties izsludinātos konkursos un iepirkumos, kā Nodibinājums Sociālo pakalpojumu aģentūra, Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, SIA Mācību centrs plus, SIA Dauseb, Jēkabpils NVO resursu centrs, Fonds ziedot.lv. Saņemtie līdzekļi izlietoti darba samaksai speciālistiem, materiālu iegādei, pakalpojumu segšanai, lai varētu realizēt projektus, apmācības un sniegt pakalpojumus Tas sastāda Gada pārskata pozīcijās Algas 6098 EUR, Sociālās apdrošināšanas maksājumi 1282 EUR, Citi izdevumi 23399 EUR, materiālu izdevumi 20076 EUR.

Kā brīvprātīgie, biedrības telpās Dambja ielā 10, Jēkabpilī un Mazajā Dārza ielā 1, Daugavpilī nodarbinātas 8 personas –3 psihologi, 1 sociālais pedagogs, 2 biroja asistenti, 1 seniora grupas asistents un 1 grāmatvedis. 5 personas nodarbinātas Jēkabpilī 331 stundas un 3 personas gan Jēkabpilī 252 stundas, gan Daugavpilī 348stundas. 2018.gadā brīvprātīgie kopā nostrādāja 931 stundu. Nozīmīgākie pasākumi, kur piedalījās brīvprātīgie - Slimību profilakses pasākuma “Psihologa vadītu atbalsta grupu organizēšana” organizēšana, SPA Ārpusģimenes atbalsta centru Daugavpils psihoterapeitisku pakalpojumu sniegšana, Psihologa pakalpojumu sniegšana sociālā dienesta klientiem.

6.1. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums)

Biedrības grāmatvedības datorprogrammu Kentaurs Express nolietojums 2018.gadā ir 0.00EUR, pārējo pamatlīdzekļu nolietojums ir 1255EUR___

7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu)

__nav___________________________________________________________________

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 5558EUR, uz gada beigām 6134EUR__

7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem

_Aprēķinātā ieņēmumu un izdevumu starpība 2442 EUR___________________________

7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums

__nav___________________________________________________________________

8. Informācija par nodokļiem un nodevām

8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem

Projektu ietvaros 1058 EUR iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas 1282 EUR

8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm

nav_______________________________________________________________________

8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju

nav_______________________________________________________________________

8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvo­jumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu

nav_______________________________________________________________________

8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā

nav_______________________________________________________________________

8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma

Darba samaksa 6098 EUR par 10 darbiniekiem dažādos projektos______________________

9. Informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem ieņēmumiem

Saimnieciskajā darbībā saņemti 0 EUR

Atbildīgā persona INITA ZARKEVIČA _________________

Biedrības KPK "Tilts" gada pārskats 2017

GP-2017.pdf

Gada pārskata 2017 vadības ziņojums šeit

Saskaņā ar Ministru kabineta

2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808

Valsts ieņēmumu dienesta _Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils teritoriālā iestāde

(pēc organizācijas atrašanās vietas)

Ziņojums

pie 2017. gada pārskata

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese

Biedrība Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” Dambja 10, Jēkabpils, LV-5201

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008074351, datums 2003.gada 22.aprīlis

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)

Zarkeviča Inita, 270270-11149 – 18.08.2005. /pārvēlēta 20.11.2012 uz 7 gadiem

Putniņa Skaidra, 251152-11176 – 18.08.2005. /pārvēlēta 20.11.2012 uz 7 gadiem

Malceniece Laila, 111268 - 11161 – 18.08.2005. /pārvēlēta 20.11.2012 uz 7 gadiem

4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

Arī vēl 2017.gadā (līdz 2018.gada oktobrim) biedrība Jēkabpilī Dambja ielā 10 nodrošina ESF projekta „Veiksmīga ģimene Zemgales attīstībai” ilgtspējību (projektam kura finansējuma ietvaros tika veikts remonts Dambja iela 10), – ilgtspējas nodrošināšana paredz psihologa un sociālā darbinieka konsultāciju sniegšanu – 2017.gadā sniegtas 400 konsultācijas - 62 cilvēkiem, novadītas 90 stundas - audžuģimeņu atbalsta nodarbības.

2017.gadā – atbilstoši Valsts likumdošanai par ugunsdrošības noteikumiem publiskajām telpām ievilkta ugunsdrošības signalizācija, nodrošināta atbilstība Veselības inspekcijas prasībām publiskajām telpām.

2017.gadā organizācija realizēja projektu “Viens vienīgs prieks!” - ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu (piedalījās 120 dalībnieki). Organizēja ikgadējo ģimenes dienai veltīto akciju – konferenci “Palīdzi bērnam uzaugt ģimenē!”, kurā piedalījās 165 dalībnieki un kuras ietvaros tika izveidota fotogrāfiju izbraukuma izstāde „Piepildi pasauli” – kuras aicinājums un vēstījums ir kļūt par kāda, bez vecāku gādības palikuša bērna, aizbildni, audžuģimenei, adoptētāju. Un kura šobrīd tiek izstādīta Kokneses novada pašvaldībā.

2017.gadā biedrības struktūrvienība: Pieaugušo neformālās izglītības iestāde „Tilts” (Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.1080802120), organizējusi apmācību 2 apmācības seminārus sociālajiem darbiniekiem un psihologiem Bērnu tiesību jomā.

2017.gadā biedrības struktūrvienība – sociālās rehabilitācijas institūcija “Upe”, balstoties uz biedru un atbalsta biedru brīvprātīgo darbu, uzsākusies rehabilitācijas programmu izstrādi un aprobācijas rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu ģimenēm, kuru aprūpē ir cilvēki ar smagiem kustību un intelektuāliem traucējumiem. Programmu izstrāde varētu tikt noslēgta līdz 2018 gadam, kad varētu uzsākt šādu pakalpojumu sniegšanu – iespējams biedrības struktūrvienība tiks jaunas likumdošanas ietvaros pārveidota par sociālās uzņēmējdarbības veicēju – tas varētu sniegt iespēju veikt remontu atlikušajās telpās Dambja ielas 1 stāvā izveidojot tur bērnu pieskatīšanas un Pēcstundu (pagarinātās grupas) pakalpojumu, kā arī pakalpojumu ģimeņu atbalstam.

6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

__Pārskata periodā ieņēmumi no projektu realizācijām, pakalpojumu sniegšanai sociālās rehabilitācijas un atbalsta pasākumu jomā, kā arī ziedojumi sastāda 34944,49EUR, pārskata periodā projektu realizācijai, saimnieciskiem izdevumiem ir 31458,43EUR.

6.1. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums)

Biedrības grāmatvedības datorprogrammu Kentaurs Express nolietojums 2017.gadā ir 0.00EUR, pārējo pamatlīdzekļu nolietojums ir 936,26EUR___

7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu)

__nav___________________________________________________________________

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 4770,36EUR, uz gada beigām 5558,35EUR__

7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem

_Aprēķinātā ieņēmumu un izdevumu starpība 3486,06 EUR___________________________

7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums

__nav___________________________________________________________________

8. Informācija par nodokļiem un nodevām

8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem

Projektu ietvaros 419,92 EUR iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas 490,23 EUR

8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm

nav_______________________________________________________________________

8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju

nav_______________________________________________________________________

8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvo­jumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu

nav_______________________________________________________________________

8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā

nav_______________________________________________________________________

8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma

Darba samaksa 1920,00 EUR par 9 darbiniekiem projektos_________________________

9. Informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem ieņēmumiem

Saimnieciskajā darbībā saņemti 215,00 EUR, par kursu vadīšanu, sabiedriskā labuma darbībai izlietoti 215,00 EUR_____

Atbildīgā persona INITA ZARKEVIČA _________________