Par mums

"Mēs būvējam pārāk daudz sienu un pārāk maz tiltu." (J.F. Niutons)

Biedrība KPK “Tilts” dibināta 2003.gadā un piedāvā dažādus sabiedrības izglītības, sociālā atbalsta un integrācijas pasākumus.

Saskaņā ar biedrības statūtiem, biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība. Kļūt par biedrības biedru var, sazinoties ar biedrības valdi un iesniedzot rakstisku pieteikumu - iesnieguma forma atrodama sadaļā "Dokumenti".

Biedrības mērķi

*) Celt ģimenes atbildības līmeni, un veidot ģimenes kā vērtības apziņu sabiedrībā;

*) Veicināt sociālās riska grupas bērnu un ģimeņu integrāciju sabiedrībā;

*) Izglītot un atbalstīt bērnus, jauniešus un pieaugušos sevis izzināšanas, pašattīstības un karjeras ceļā;

*) Sekmēt paaudžu tradīciju pārmantošanu un atbalstīt iedzīvotāju patriotismu;

*) Nodrošināt izglītošanās iespējas bērnu attīstības, ģimenes, vecuma un saskarsmes psiholoģijā. Izglītot interešu grupas par dzīvi brīvu no atkarībām;

*) Popularizēt veselīgu, kristīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu;

*) Sekmēt sabiedrības psihosociālu atveseļošanu, rehabilitāciju, sniedzot tai zināšanas un prasmes, morālu un materiālu atbalstu;

*) Sekmēt cilvēku motivāciju, lai kristīgās mīlestības morāles normas kļūst par paradumu un izpaužas arī dzīvesveidā;

*) Rosināt cilvēkus uz radošām darbībām, interešu izkopšanu, pašnoteikšanās brīvību;

*) Veicināt sadarbību ar Latvijas un citu valstu līdzvērtīgām sabiedriskajām organizācijām.

Speciālisti

INITA ZARKEVIČA

Valdes vadītāja

Profesionāls psihologs (Mg.psych.), lektors, ģimenes konsultants

Sniedzu individuālas, pāra un ģimenes konsultācijas, veicu psiholoģisko izpēti,

vadu atbalsta, pašizaugsmes, sociālpsiholoģisko un motivācijas treniņu grupas, sagatavoju un vadu seminārnodarbības un lekcijas

PAR

Attiecību, personības attīstības un radošās pašizpausmes, apzinātības tēmām,

latviešu un krievu valodā.

Biedrībā no dibināšanas brīža 2003.gada,

Psihologa darba pieredze no 2000.gada

E-pasts: [email protected], tālrunis mob.+371 27040603

LAILA MALCENIECE

Valdes locekle

Profesionāls psihologs (Mg.psych.)

Sertificēta pirtniece, latviskās dzīvesziņas praktiķe

*) Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta krīzes centra psihologs no 2007.gada.

*) Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu bērniem un pieaugušajiem līdzautore, grupu nodarbību vadītāja.

Sertificēta pirtniece, latviskās dzīvesziņas praktiķe un popularizētāja, labprāt dalīšos zināšanās un prasmēs par augu daudzveidību un to izmantošanas iespējām pirtniecībā, veselības saglabāšanā un personības harmonizēšanā.

Seno amata prasmju praktizētāja: filcēšana, aušana bez stellēm.

Biedrībā no dibināšanas brīža 2003.gada.

E-pasts: [email protected], tālrunis mob.+371 26351750

DIĀNA STRAUSE

Valdes locekle

Sertificēta psiholoģe Izglītības un skolu jomā, Klīniskajā un veselības jomā un Konsultatīvajā jomā

*) Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes psihologs no 2013.gada, Jēkabpils pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas locekle;

*) Viesītes novada bāriņtiesas psihologs no 2008.gada;

*) No 2002. -2013.gadam – darbs dažādās skolās, NVA (Nodarbinātības valsts aģentūrā), bērnu namā “Dzeguzīte”, Neretas SAC krīzes centrā, Neretas novada pašvaldības Starpinstitucionālajā komisijā, dalība dažādos sociālajos projektos (vasaras nometņu vadītāja bērniem, ģimenēm, skolotājiem u.c.), Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu bērniem un pieaugušajiem līdzautore, grupu nodarbību vadītāja;

*) Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija (valsts apmaksāta programma)– no 2002.gada.

Izglītības un skolu psiholoģijas jomā/ klīniskajā un veselības jomā

*) Intelekta izpēte, skolēnu mācīšanās grūtību cēloņu noteikšana, rekomendāciju izstrāde;

*) Bērnu emocionālās un uzvedības sfēras izpēte;

*) Atzinumu sniegšana pedagoģiski medicīniskajām komisijām, skolām, bērnu psihiatriem, bērnu neirologiem u.c;

*) Bērnu, vecāku, skolotāju konsultēšana bērnu adaptācijas un uzvedības problēmu, emocionālo grūtību gadījumos;

*) Psiholoģiskā izpēte pēc bāriņtiesas pieprasījuma, atzinumu sniegšana;

Konsultatīvā jomā – Pieaugušo, jauniešu, bērnu konsultēšana emocionālo grūtību, attiecību problēmu u.c. jautājumos

Metodikas: Vudkoka- Džonsona tests (WJ IE), Vekslera intelekta tests bērniem (WISC-IV), MFAD – Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika (bērniem vecumā no 1 līdz 3 gadiem), Ahenbaha bērna uzvedības novērtēšanas aptauja, ABAS – Adaptīvās uzvedības novērtējuma sistēma – II, LMST – latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests, DIBELS Next – lasītprasmes un lasīšanas grūtību novērtēšanai.

Biedrībā darbojas kopš 2003.gada

Psihologa darba pieredze no 2001.gada

E-pasts: [email protected]

RUTA SILAPĒTERE

Biedrības neformālās izglītības iestādes vadītāja

Profesionāls sociālais darbinieks (Mg.SW.) ar kvalifikāciju sociālajā pedagoģijā, pedagoģijas zinātņu kandidāts

*) Lektors un praktisko nodarbību vadītājs projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Jauniešu (14 - 18 g.v.) pašizaugsmes un karjeras izvēles programmas līdzautors.

*) Vecāku atbalsta grupu vadītājs mācību programmā ”Bērnu emocionālā audzināšana (BEA)” un projektā „Audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana”.

*) Pedagogu un speciālistu profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu vadītājs. Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu, aktīvai personu iesaistīšanai uzņēmējdarbībā, līdzautors.

*) Veselīga un sabalansēta dzīvesveida koncepcijas piekritējs un popularizētājs, lektors un praktisku pašizaugsmes grupu nodarbību vadītājs.

Biedrības biedrs, projektu izstrādātājs, lektors, pašizglītības un atbalsta grupu vadītājs, programmu un metodisko materiālu līdzautors no 2007.gada.

E-pasts: [email protected], tālrunis mob.+371 29337740

KRISTĪNE OZOLIŅA

Sertificēts psihologs

Psihologs – konsultants. Darbs ar pieaugušajiem un bērniem, individuāli, pāros, darbs ar ģimenēm. Konsultēšana emocionālo problēmu gadījumos/attiecību jautājumos: darbs ar iekšējiem aizvainojumiem, bailēm, dusmām, agresijas izpausmēm, zaudējumiem, dažāda rakstura bezpalīdzības stāvokļiem, izolāciju, greizsirdību, skaudību u. tml. Darbs ar personīgo resursu atjaunošanas iespējām, praktisku metožu apmācība emociju vadīšanā.

Izglītības un skolu psihologs/ klīniskais un veselības psihologs -

· praktizējošs psihologs izglītības, veselības jomā sniedz konsultācijas pieaugušajiem un bērniem, gan individuāli, gan grupās.

· Veic psiholoģisko izpēti, sniedz atzinumus par psiholoģiskās izpētes rezultātiem.

· Intelektuālo spēju izpēte, darbs ar mācīšanās grūtību un to cēloņu noteikšanu, korekcija, mācīšanās motivācijas veicināšana.

Profesionālā pieredze gūta kā izglītības psihologam strādājot skolā, konsultējot vecākus un bērnus, veicot izpētes un sniedzot atzinumus.

· Atbalsta grupu vadīšana vecākiem, psihosociālo treningu grupu vadīšana sociālā riska pakļautajām grupām.

Akadēmiskajā jomā savu profesionālo darbību pilnveidoju kā Baltijas Starptautiskās akadēmijas lektors studiju disciplīnās: ģimenes psiholoģija, konfliktoloģija, mākslas terapija, attīstības psiholoģija.

Biedrībā darbojas kopš 2009.gada

Psihologa darba pieredze no 2002.gada

E-pasts: [email protected], tālrunis mob.+371 29397336

ILZE KRASTIŅA

Biedrības locekle

Bāriņtiesas locekle, lektore, psihologa palīdze (Bc.Psych.)

*) Bāriņtiesas locekle Jēkabpils bāriņtiesā ar kopējo bāriņtiesas darbinieka pieredzi kopš 2013.gada;

*) 5 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem;

*) Biedrības Sporta deju klubs “Liberta” vadītāja.

Biedrībā no 2017.gada,

Psihologa darba pieredze no 2001.gada

E-pasts: [email protected], tālrunis mob.+371 27067668

LAIMDOTA KANCĀNE

Biedrības KPK “TILTS” biedrs

Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā (Mg.SW.), sākumskolas skolotāja kvalifikācija

*) Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta krīzes centra vadītāja no 2013.gada.

*) Bērnu vasaras nometņu vadītāja no 2007. gada.

*) Mentore darbā ar jauniešiem projektā „Proti un Dari!”

*) Vecāku atbalsta grupu un mācību programmas ”Bērnu emocionālā audzināšana (BEA)” vadītāja.

*) Terapijas grupu pilngadīgu personu, kuras rīkojušās vardarbīgi, sociālajai rehabilitācijai, vadītāja.

*) Pieredze darbā projektu izstrādē un realizēšanā.

Sociālā darba pieredze no 2001. gada

Biedrībā no 2013.gada.

E-pasts: [email protected], tālrunis mob.+371 26410346

MĀRĪTE VIĻUMA

biedrības atbalstītāja

pedagoģe (Mag.paed), sākumskolas skolotāja

Sniedzu metodisko atbalstu skolēniem un vecākiem par mācību procesu,

vadu nodarbības un radošās darbnīcas par inovatīvo un tradicionālo izglītībā, radošās

domāšanas attīstīšanu sākumskolas vecuma skolēniem.

Humānās Pedagoģijas asociācijas biedre.

Biedrībā no 2010.gada.

Pedagoģiskā darba pieredze no 2002.gada

E-pasts: [email protected] , tālrunis mob.+371 29725841

2012. un 2013. gadā ESF projektu ietvaros izstrādātas un ar starptautisku ekspertu vērtējumu apstiprinātas un aprobētas sociālās rehabilitācijas, motivācijas programmas pieaugušajiem, jauniešu pašizaugsmes un karjeras izvēles programma un dzīves prasmju programma bērniem.

2012. gadā LR LM sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā biedrība reģistrēta kā SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJA. (02.10.2012. Nr.663)

2014. gadā Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta biedrības PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “TILTS”. (26.05.2014. Nr. 1080802120)

2016. gadā biedrība KPK “Tilts” ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu.