Jēkabpils pilsētas pašvaldības NVO konkursā atbalstītie projekti

Uzpildies!

Projekts “Uzpildies!” tika realizēts no 2020.gada 1.augusta līdz 30.novembrim. Projekta ietvaros tika pilnveidotas “Cilvēks - cilvēks” profesijā strādājošo speciālistu digitālās prasmes darbam ar jaunāko paaudžu mērķauditorijas grupām, sniegta izpratne par garīgās un fiziskās veselības uzturēšanas un saglabāšanas iespējām atrodoties izolācijas vai pašizolācijas apstākļos.

Pandēmijas apstākļos ir sarežģījusies situācija pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā cilvēkiem krīzē. Speciālistiem tas bieži ir jādara attālināti, izmantojot tiešsaistes tehnoloģijas, kas nav pierastas un apgūtas pilnībā. Tāpēc projektā tika pilnveidotas “Cilvēks - cilvēks” profesijā strādājošo speciālistu digitālās prasmes darbam ar jaunāko paaudžu mērķauditorijas grupām, sniegta izpratne par garīgās un fiziskās veselības uzturēšanas un saglabāšanas iespējām atrodoties izolācijas vai pašizolācijas apstākļos.

Dažādu nozaru speciālisti – sociālie darbinieki, pedagogi, psihologi, bāriņtiesu locekļi, diakoni piedalījās digitālo prasmju apguves vienas dienas seminārā “Iemācies”. Apguva prasmi veidot apmācošas spēles testus un izvērtējumu, izmantojot platformu “Kahoot!”

Spēļošanas praksē “Uzdrīksties” projektā apmācītie speciālisti, atbilstoši savām profesionālajām vajadzībām sagatavoja un vadīja nodarbību atbilstošai mērķgrupai. Dalībnieki aktīvi piedalījās supervīzijas seminārā “Uzpildies!”, dalījās savā spēļošanas nodarbību sagatavošanas un vadīšanas pieredzē, kā arī apguva pašpalīdzības metodes izdegšanas risku mazināšanai. Seminārā tika veikti, gan ātri un radoši, gan relaksējoši mierpilni, gan citi efektīvi risinājumi dalībnieku enerģijas, emocionālo un intelektuālo spēju atjaunošanai.Ģimene - drošais pamats

Projekts “Ģimene – drošais pamats” norisinājās no 2020.gada 1.maija līdz 5.decembrim. Šajā laika posmā tika izstrādāta un aprobēta attālinātās apguves sociālās rehabilitācijas programma ģimenes attiecību stiprināšanai un ģimenes locekļu komunikācijas prasmju uzlabošanai. Programma kā izglītojošs un atbalsta pasākumu kopums paredzēta ģimenēm krīzē – nepilnām ģimenēm, ģimenēm kurās kāds no tās locekļiem ir fiziski vai mentāli nevesels, daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir vecāki ar zemām sociālajām iemaņām, ģimenēm krīzes situācijā.

Pirmajā posmā projekta darba grupa – biedrības KPK „Tilts” speciālisti izstrādāja attālinātās apguves ģimenes atbalsta programmas koncepciju – apgūstamo tēmu loks, to secīgumu un praktiski ģimenēs veicamo uzdevumu aprakstus. Izveidota “Attālinātās apguves pašizaugsmes programmas Ģimene – drošais pamats dalībnieka Darba burtnīca” ar patstāvīgi veicamiem nodarbību uzdevumiem, darba lapām un citiem veiksmīgai programmas apguvei nepieciešamiem materiāliem.


Turpmāk, saskaņā ar koncepciju, speciālisti izstrādā programmas “Ģimene – drošais pamats” 10 attālināto nodarbību prezentācijas materiālus un video nodarbību ierakstus un tiek organizēta programmas testēšana dažādām ģimenēm. Novadītas 2 “Zoom” konferences - darba materiālu apspriešanai ar ģimenēm un atgriezeniskā saites saņemšana no ģimenēm, par programmas kvalitāti. Lai programmu kvalitatīvi pielāgotu digitālajai videi, tika pieaicināts IT speciālists.


Programma tiek prezentēta reģiona nozares institūcijām un speciālistiem –bāriņtiesas un sociālo dienestu speciālistiem, pedagogiem, NVO pārstāvjiem un psihologiem, ar mērķi meklēt savstarpējas sadarbības iespējas.


Nākotne sākas šodien! Bērni, vecāki, profesionāļi

Projekta ietvaros speciālisti, kas strādā ar bērniem un ģimenēm (pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki, bāriņtiesu locekļi u.c.) apmeklēja apmācību programmu “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” (KETBA) ar mērķi veicināt izpratni par traumas ietekmi uz bērna uzvedību un uzlabot sadarbības kvalitāti starp profesionāļiem un aprūpētājiem. No 2019.gada 25. – 27. aprīlim Jēkabpils Tautas namā boja iespējams apgūt programmas saīsināto variantu.

“Kompetents traumētu bērnu aprūpētājs” ir apmācību programma, kuras autori ir organizācijas Back2Back pārstāvji Deivids un Džeina Skūleri un, kura balstīta uz Teksasas bērnu attīstības institūta direktores Psiholoģijas doktoru Karīnas B. Pērvisas un Deivida R.Krosa pētījumiem un klīniski pierādītājām metodēm. Tā ir 3 dienu apmācība, lai vairotu kompetenci, izpratni un iejūtību, palīdzot bērniem ar traumatisku pagātni.

Šī apmācību programma sniedz nepieciešamo izpratni, metodes un instrumentus, lai dziedinātu bērnus no pagātnes traumām, kā arī palīdz saprast traumētu bērnu uzvedības nozīmi un viņu vajadzības. No 2018.gada KETBA ir oficiāli apstiprināta par audžuģimeņu un adoptētāju apmācību programmu, lai iegūtu audžuģimenes vai adoptētāja statusu.


Satikšanās tilts

2019.gada rudenī norisinājās projekts “Satikšanās tilts”, tā mērķis bija organizēt lekciju ciklu par ģimenēs un sabiedrībā aktuālām tēmām, sniedzot atbildes uz jautājumiem, atrodot piemērotas metodes problēmsituāciju risināšanai un tādejādi veicinot sabiedrības emocionālo veselību.

Laikā, kad tiek apšaubītas ilgā laika posmā stabilizējušās sabiedrības vērtības, paplašināti jēdzieni un nojauktas tradicionālās ētikas robežas, cilvēkam, kurš ir uz attiecību veidošanu vērsta būtne, ir viegli apjukt. Jautājumu par to, kā būtu pareizi rīkoties, domāt un justies ir vairāk, nekā atbilžu. Noturība pret ārējiem satricinājumiem un stresu pasliktinās, velkot līdzi arī attiecību kvalitāti. Kā būt mierā ar sevi un savējiem, kā balansēt fizisko un emocionālo un kā vadīt dažādas problēmistuācijas – par šo un daudziem citiem mūsdienu cilvēkam aktuāliem jautājumiem tika runāts lekciju ciklā “Satikšanās tilts”.

Lekciju cikla ietvaros notika 12 lekciju tipa nodarbības par šādām virstēmām: veselība, vecāku lietas, pašizaugsme un attiecību lietas. Tās vadīja biedrības KPK „Tilts” profesionāļi – Laimdota Kancāne, Laila Malceniece, Kristīne Ozoliņa, Ruta Silapētere, Velta Daukste, Ilze Krastiņa un Inita Zarkeviča.


Vakarēšana

Laika posmā no 2018. gada augusta līdz decembrim biedrība KPK „Tilts” ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstu realizēja projektu „Vakarēšana”. Projekta mērķis bija, apzinot dažādas veiksmīgas komunikācijas veidošanas metodes, radīt profesionāļu, kas strādā ar ģimenēm problēmsituācijās (audžuvecāki, sociālie darbinieki, psihologi, pedagogi, diakoni u.c – palīdzētājprofesijas), darbā pielietojumu sarunu spēli.

Projekta mērķauditorija bija dažādu nozaru speciālisti – sociālie darbinieki, psihologi, skolotāji, ārstniecības personas, mācītāji, audžuvecāki, aizbildņi u.c. interesenti, kuru darba vai ikdienas pienākumi ietver sadarbību ar ģimeni un palīdzību ģimenei, darbu ar veciem cilvēkiem, bērniem, invalīdiem un darbu paaugstināta stresa apstākļos.

Projekta ietvaros notika 5 publiski pieejamas darbnīcas, viena darbnīca, kurā biedrības KPK „Tilts” biedri izstrādāja spēli, un noslēguma pasākums.

Darbnīcās to apmeklētāji guva ieskatu dažādās psihoterapijā pielietojamās metodēs un izstrādāja savu redzējumu tam, kādas tēmas un metodes jāiekļauj sarunu spēlē. Noslēdzošajā darbnīcā biedrības KPK „Tilts” biedri šos redzējumus apkopoja un izstrādāja spēles koncepciju, dizainu un saturu.


Kam pieder laiks

Laika posmā no 2018.gada aprīļa līdz septembrim biedrība KPK „Tilts” ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstu realizēja projektu „Kam pieder laiks?”. Projekta mērķis bija, aktualizējot laika trūkuma izraisītā stresa, fragmentāru attiecību un pašvērtējuma problēmu mūsdienu sabiedrībā, organizēt sabiedrībai un nozares speciālistiem pieejamas aktivitātes, kas sniedz izpratni par laika un klātbūtnes jēdzieniem, iepazīstina ar laika pārvaldības metodēm un sniedz zināšanas par katra personīgajām iespējām pielietot šīs metodes gan profesijas, gan arī ikdienas dzīves ietvaros, tādējādi veicinot harmoniskas dzīves veidošanu laikā un telpā.

Projekta mērķauditorija bija dažādu nozaru speciālisti – sociālie darbinieki, psihologi, skolotāji, ārstniecības personas, mācītāji, diakoni u.c. interesenti, kuru darba vai ikdienas pienākumi ietver sadarbību ar ģimeni un palīdzību ģimenei, darbu ar veciem cilvēkiem, bērniem, invalīdiem un darbu paaugstināta stresa apstākļos.

Projekta ietvaros notika konference „Kam pieder laiks?”, publiski pieejama lekcija –darbnīca „Neirografikas pamati” un apzinātības un mākslas terapijas praktiskā nodarbība, kura bija pieejama nozares speciālistiem.