„Veiksmīga ģimene Zemgales attīstībai”

Tika attīstīti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Zemgales reģionā, sniedzot kompleksu psihosociālu palīdzību daudzbērnu ģimeņu un nepilno ģimeņu sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošanā, lai palielinātu nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

  • Projekta mērķa sasniegšanai tika izstrādātas 3 sociālās rehabilitācijas programmas:
    1. Ģimeņu bērnu (14 - 18 g.v.) pašizaugsmes un karjeras izvēles sociālās rehabilitācijas programma
    2. Ģimeņu (vecāku un bērnu) sociālās rehabilitācijas programma
    3. Individuālo konsultāciju programma Ģimeņu bērniem (14-18 g.v.) karjeras izvēlei

Projektā izstrādāto sociālās rehabilitācijas programmu un citu biedrības izstrādāto sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu (Vecāku personības pašattīstība, Vecāku lomas pašattīstība, Mana karjera (personām ar darba tirgum nepietiekamām zināšanām un prasmēm) un Tava iespēja (aktīvai personu iesaistīšanai uzņēmējdarbībā)) īstenošanā tika iesaistītas 54 daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes ar bērniem, kopumā 170 cilvēki.

Visa projekta īstenošanas laikā tika sniegts arī konsultatīvs atbalsts - supervīzijas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajiem sociālajiem darbiniekiem un apmācība visiem 16 sociālās rehabilitācijas programmu un motivācijas programmu ieviešanas speciālistiem.

Projekta īstenošanas periods bija 16 mēneši, 01.04.2012. – 31.07.2013., projekta kopējās izmaksas - EUR 140 507.25 (LVL 98749,06). Projektu finansēja Eiropas Sociālais fonds.

Paldies visiem projekta dalībniekiem par aktīvu dalību projekta aktivitātēs!Lai Jūsu ieceres un mērķi piepildās!

Jautājumos par projektā izstrādāto sociālās rehabilitācijas programmu īstenošanu aicinām vērsties telefoniski pie Rutas Silapēteres, tālr. 29337740 vai Initas Zarkevičas, tālr. 27040603, vai rakstot uz biedrības „Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”” e-pastu: [email protected]