Biedrība

KPK “TILTS”

IZGLĪTĪBA – SOCIĀLS ATBALSTS – INTEGRĀCIJA

Lai uzsāktu sarunu, vispirms mums jānokļūst vienam pie otra, mums jāsatiekas. Kad upes divi krasti šķiet esam tik tāli, tos iespējams savienot, būvējot sapratnes tiltu.

Aktualitātes

Biedrība KPK Tilts nodrošina partnerību “Vidusdaugavas NVO centrs” projektam “MĒS: augam no ģimenēm”

Projekta mērķis ir ģimenes kā vērtības stiprināšana sabiedrībā, izceļot vecāku lomu ģimenes veidošanā, veicinot ģimenēm ar bērniem veselīgu attīstību un vienlīdzīgas iespējas, atbalstot vecāku prasmju pilnveidošanu un sabiedrības līdzdalību ģimenēm draudzīgas vides veidošanā Jēkabpils novadā.

Projekta galvenā mērķa grupa ir dažādas ģimenes, kurās aug bērni un jaunieši, un novada jaunā paaudze. Kā neliela mērķa grupa iesaistīti tiks cilvēki, kas vēlas attīstīt savas prasmes un iemaņas būt pilsoniski aktīviem kā brīvprātīgie. Pavisam kopā projektā tiks iesaistīti 232 cilvēki, kas pārstāvēs ģimenes, kurās aug bērni, pusaudži vai jaunieši.

Projektā tiek plānotas trīs apjomīgas aktivitātes.

Aktivitāte Nr.1 “Kampaņa “Augam no ģimenēm: sveiciens maniem vecākiem!””

Kampaņas laikā Jēkabpils novada ģimenēm būs iespēja iesūtīt izveidotu videosveicienu saviem vecākiem, izsakot viedokli par vecāku atbildību un lomu ģimenes veidošanā.

Starptautiskajā Ģimenes dienā 15.maijā un Starptautiskajā Bērnu aizsardzības dienā 1.jūnijā ārtelpā trijās vietās Jēkabpils novadā konkrētā lokācijā ikviens varēs satikt biedrības pārstāvjus/brīvprātīgos un ierunāt savu videosveicienu vecākiem, arī izsakot viedokļus par vecāku atbildību un lomu ģimenes veidošanā.

Katrs kampaņas dalībnieks saņems nelielu balvu - prezentācijas priekšmetu ar programmas un projekta publicitāti.

Aktivitāte Nr.2 “Orientēšanās pasākums “Ģimenēs ir spēks!””

Pasākums plānots kā ģimeņu ar bērniem un/vai jauniešiem komandu velo-foto un pārgājiena orientēšanās sacensības Jēkabpils pilsētvidē, veicot dažādus papildus uzdevumus. Pasākuma formāts - komandu sacensības ar 2 grūtību pakāpēm - ģimenēm ar maziem bērniem (līdz 12 gadiem) un ģimenēm, kurās ir pusaudzis/jaunietis (no 13 līdz 18 gadiem). Komandā 3-6 dalībnieki. Komanda sākas no 3 dalībniekiem, no kuriem vismaz vienam jābūt pilngadīgam vai vismaz vienam jābūt nepilngadīgam. Trases garums 3-4 stundas, kopā 20-35 kilometri kā garākā trase ar velosipēdiem, kas ir augstāka grūtības pakāpe, un attiecīgi otra – īsāka, ar samazinātu grūtības pakāpi, kā pārgājiens ar uzdevumiem.

Aktivitāte Nr.3 “Ģimeņu nometne “MĒS!””

Organizēta diennakts nometne (3 dienas + 2 naktis) ģimenēm ar bērniem. Nometnes darbā iesaistīti kopā 6 brīvprātīgie.

Projekts noslēgsies 2022.gada 30.septembrī.


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem


Cilvēkam - cilvēks vajadzīgs

Noslēdzies Jēkabpils pašvaldības NVO projektu konkursā finansēts projekts “Cilvēkam – cilvēks vajadzīgs”, kas tika realizēts no 2021.gada 1.maija līdz 31.oktobrim.

Pandēmija radījusi vairākas cilvēks – cilvēks profesijā strādājošo speciālistu grūtības, kas rodas attālinātas sadarbības apstākļos. Tieši šīs grupas speciālisti – skolotāji, sociālie darbinieki, psihologi - bija spiesti ļoti ātri pielāgoties jaunajiem apstākļiem un sniegt atbalstu savām darba mērķgrupām, kamēr pašu vajadzības palikušas otrajā plānā. Tāpēc projekta mērķis bija sniegt atbalstu sociāli orientētās profesijās strādājošajiem, mazinot izdegšanas risku, pilnveidojot viņu prasmes veidot konstruktīvu saskarsmi, arī attīstīt radošu domāšanu.

Projekta ietvaros 12 dažādu nozaru speciālisti – sociālie darbinieki, pedagogi, psihologi, bāriņtiesu locekļi, PEP mamma, mācītāji piedalījās 6 nodarbību ciklā “Asociācijas – ikdienai”, kuru ietvaros notika pašterapiju ietveroša apmācība Metafori - asociatīvo kāršu lietošanai – veidojot konstruktīvu sarunu un/vai sniedzot konsultācijas.

Apgūtās metodes pasākuma “Asociācijas – ikdienai”, dalībnieki atbilstoši savām profesionālajām vajadzībām un iespējām pielietoja individuālajās vai grupu nodarbībās, tādējādi realizēto projekta aktivitāti “Cilvēks – cilvēkam…”.

Kopumā projektā iesaistīti 80 dalībnieki.


Noslēgušies Jēkabpils NVO konkursā finansētie projekti

2020.gadā biedrība KPK „Tilts” Jēkabpils pilsētas pašvaldības organizētajos NVO projektu konkursos guva atbalstu abiem biedrības sagatavotajiem projektiem. Fokusējoties uz pandēmijas radīto situāciju, kad nepieciešami attālināti un digitāli risinājumi arī sociālo pakalpojumu sfērā, biedrībā KPK „Tilts” realizētie projekti risina sociālās rehabilitācijas pieejamības problēmu distancēšanās situācijā un stiprina digitālo prasmju pratību, tādejādi uzlabojot attālināto pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Projekts “Ģimene – drošais pamats” norisinājās no 2020.gada 1.maija līdz 5.decembrim. Šajā laika posmā tika izstrādāta un aprobēta attālinātās apguves sociālās rehabilitācijas programma ģimenes attiecību stiprināšanai un ģimenes locekļu komunikācijas prasmju uzlabošanai. Programma kā izglītojošs un atbalsta pasākumu kopums paredzēta ģimenēm krīzē – nepilnām ģimenēm, ģimenēm kurās kāds no tās locekļiem ir fiziski vai mentāli nevesels, daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir vecāki ar zemām sociālajām iemaņām, ģimenēm krīzes situācijā.

Savukārt projekts “Uzpildies!” tika realizēts no 2020.gada 1.augusta līdz 30.novembrim. Projekta ietvaros tika pilnveidotas “Cilvēks - cilvēks” profesijā strādājošo speciālistu digitālās prasmes darbam ar jaunāko paaudžu mērķauditorijas grupām, sniegta izpratne par garīgās un fiziskās veselības uzturēšanas un saglabāšanas iespējām atrodoties izolācijas vai pašizolācijas apstākļos.


"Ziedot.lv" atbalsta biedrības projektu

Nodibinājums “Fonds “Ziedot.lv”” ir noslēdzis līgumu ar biedrību “KPK Tilts” par A/S “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros atbalstīta projekta realizēšanu.

Jūnijā biedrība uzsāks projekta ieviešanu. Tā ietvaros līdz oktobra beigām paredzēts izstrādāt un pilotprojekta veidā ieviest deju sēdus nodarbības mazās grupās (līdz 5 dalībniekiem) cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tādā veidā attīstot ilgtermiņa risinājumus biedrības darbībā.

Projekta pieteikuma pamatā bija apsvērums mērķa grupai sniegt atbalstu fiziskās formas uzturēšanā un pozitīvu emociju radīšanā. Šis būs reģionā inovatīvs sociālais pakalpojums. Deju sēdus nodarbības projekta ietvaros notiks divām grupām, bet pēc projekta biedrība pašlaik plāno pakalpojumu ieviest kā regulāru. Papildus projektā tiks uzlabota piekļuve biedrības telpām un to piemērotība mērķa grupai.

Kopējā projekta summa ir 6320 eur. Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv”.

A.Pleiko

Projekta vadītāja

Par mums

*) Sabiedrības un nozares profesionāļu izglītošana;

*) Sociālo pakalpojumu sniegšana;

*) Sabiedrības veselības veicināšana;

*) Iedzīvotāju un institūciju sadarbības veicināšana.


Darbības virzieni

*) Sabiedrības un nozares profesionāļu izglītošana;

*) Sociālo pakalpojumu sniegšana;

*) Sabiedrības veselības veicināšana;

*) Iedzīvotāju un institūciju sadarbības veicināšana.


Projekti

Biedrība īsteno projektus, kas sekmē sabiedrības psihosociālu atveseļošanu, popularizē veselīgu dzīvesveidu, rosina cilvēkus uz radošām darbībām un interešu izkopšanu, ceļ ģimenes atbildības līmeni un veido ģimenes kā vērtības apziņu sabiedrībā, kā arī veicina sociālo riska grupu pieaugušo, bērnu un ģimeņu integrāciju.

Kontakti

Biedrība Kristīgai paaudžu kopībai “Tilts”

E-pasts: [email protected]

Tālr.nr: +371 27040603

Adrese: Palejas iela 5 (2.stāvs), Jēkabpils, LV5202

Facebook: https://www.facebook.com/KPK.TILTS/