Stratēģija

Biedrības KPK “Tilts” STRATĒĢIJA 2020 -2025

Biedrība KPK “Tilts” dibināta 2003.gadā un piedāvā dažādus sabiedrības izglītības, sociālā atbalsta un integrācijas pasākumus. Biedrības “KPK Tilts” biedri, darbinieki un brīvprātīgie - nozares profesionāļi – psihologi, sociālie darbinieki un pedagogi, kā arī interesenti un entuziasti - citu profesiju pārstāvji, kurus vieno cilvēkmīlestība, dedzība un mērķtiecība darbā, kā arī vēlme nemitīgi attīstīties un augt, ir aktīvas pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kas ikdienā saskaras ar dažādiem sociālajiem riskiem, nelabvēlīgu sociālo vidi. Viņi ne tikai apzinās sabiedrības, kurā dzīvojam, trūkumus, bet savas aktīvās dzīves pozīcijas dēļ līdzdarbojas dažādu problēmsituāciju risināšanā.

Misija:

Atbalstot personības emocionālo un intelektuālo izaugsmi, veicināt ģimenes kā demokrātiskas sabiedrības pamatvienības pašvērtību, pašiniciatīvu, tādejādi veidojot laimīgāku sabiedrību.

Vīzija:

Biedrība KPK “Tilts” ir reģionā viens no vadošajiem ģimenes emocionālās rehabilitācijas un personības tālākizglītības un pašizaugsmes pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistās arī pilsoniskajās aktivitātēs ģimenes sabiedrisko pozīciju stiprināšanas jomā.

Startēģiskās prioritātes:

1) Stiprināt ģimenes atbildības izpratni un veidot ģimenes kā vērtības apziņu sabiedrībā, īpaši veicinot sociālo riska grupu bērnu un ģimeņu integrāciju sabiedrībā;

2) Izglītot un atbalstīt bērnus, jauniešus un pieaugušos sevis izzināšanas, pašattīstības un karjeras ceļā, veicinot izpratni par dzīves kvalitātes paaugstināšanas iespējām un iedzīvotāju iespējināšanu pilsoniskajai aktivitātei.

3) Sekmēt sabiedrības psihosociālu atveseļošanu, rehabilitāciju, sniedzot zināšanas un prasmes, morālu un materiālu atbalstu., veicinot iedzīvotāju līdzdalību, interešu pārstāvību, sociālo inovāciju un pilsoniskuma apziņu.

Vērtības:

1) Stipra un atbildīga ģimene;

2) Stabila, uz pašizaugsmi vērsta personība;

3) Emocionāli vesela sabiedrība.

Darbības virzieni:

*) Ģimenes un personības pašizaugsmes, pašiniciatīvas un pilsoniskās līdzdalības veicināšana;

*) Sabiedrības un nozares profesionāļu izglītošana;

*) Sociālo pakalpojumu sniegšana;

*) Sabiedrības veselības un iniciatīvas veicināšana;

*) Iedzīvotāju un institūciju sadarbības veicināšana.